آموزش آمار آموزش احتمال حل مسائل متغیرهای تصادفی .
.
 
سوال:
51. تعداد دفعاتي که يک فرد در سال دچار سرماخوردگي می شود يک متغير تصادفي پواسون با پارامتر حل مسائل متغیرهای تصادفی است. فرض کنيد داروي جديدي که مقدار زيادي ويتامين C دارد تهيه شده به طوري که پارامتر پواسون را براي 75 درصد جامعه به حل مسائل متغیرهای تصادفی کاهش می دهد و براي بقيه 25 درصد هيچ تأثيري ندارد. اگر فردي دارو را استفاده کرده و دو مرتبه سرماخوردگي داشته باشد با چه احتمالي دارو براي او مؤثر بوده است؟
جواب:

X تعداد دفعات سرماخوردگی و A پیشامد اینکه دارو تاثیر داشته باشد.

حل مسائل متغیرهای تصادفی

منابع:
مبانی احتمال
مجله اینترنتی آموزش آمار و احتمال
http://amar.ibep.ir