آموزش آمار آموزش احتمال حل مسائل متغیرهای تصادفی .
.
 
سوال:
50. اگر بليط شرکت در يک بازي را براي انجام 50 بازي خريداري کنيد و در هر بازي، شانس برنده شدن شما 0.01 باشد. احتمال تقريبي برنده شدن را در حالات زير به دست آوريد.

الف) حداقل يک مرتبه

ب) يک مرتبه

ج) حداقل دو مرتبه

جواب:

با توجه به فرضیات مسأله X دارای توزیع پواسون با حل مسائل متغیرهای تصادفی است.

حل مسائل متغیرهای تصادفی

منابع:
مبانی احتمال
مجله اینترنتی آموزش آمار و احتمال
http://amar.ibep.ir