آموزش آمار آموزش احتمال حل مسائل متغیرهای تصادفی .
.
 
سوال:
5. سکه اي را n مرتبه پرتاب مي کنيم، اگر اختلاف بين تعداد شيرها و تعداد خطهاي ظاهر شده را با X نشان دهيم. مقادير ممکن X چه هستند؟

جواب:
اگر i تعداد شيرهاي ظاهر شده باشدi=0, 1, 2, ..., n . به ازاي هر i تعداد خطهاي ظاهر شده برابر با n-i مي باشد بنابراين تعداد خطهاي ظاهر شده براي هر i به صورت زير است.

حل مسائل متغیرهای تصادفی

حال اختلاف اين دو را به دست مي آوريم.

حل مسائل متغیرهای تصادفی 

و در نتيجه                                                                                             حل مسائل متغیرهای تصادفی

منابع:
مبانی احتمال
مجله اینترنتی آموزش آمار و احتمال
http://amar.ibep.ir