آموزش آمار آموزش احتمال حل مسائل متغیرهای تصادفی .
.
 
سوال:
49. فرض کنيد تعداد حوادثي که در يک بزرگراه در روز اتفاق می افتد يک متغير تصادفي پواسون با پارامتر حل مسائل متغیرهای تصادفی باشد.

الف) احتمال اينکه امروز حداقل 3 حادثه اتفاق افتد را به دست آوريد.

ب) بند (الف) را با اين فرض که امروز حداقل يک حادثه اتفاق افتاده است تکرار کنيد.

جواب:

(الف)                                                حل مسائل متغیرهای تصادفی

(ب)                                                        حل مسائل متغیرهای تصادفی

منابع:
مبانی احتمال
مجله اینترنتی آموزش آمار و احتمال
http://amar.ibep.ir