آموزش آمار آموزش احتمال حل مسائل متغیرهای تصادفی .
.
 
سوال:
48.چند نفر لازم است تا احتمال اينکه حداقل يکي از آنها در روز تولد شما به دنيا آمده باشد  بيش از حل مسائل متغیرهای تصادفی شود؟
جواب:

احتمال اینکه افراد در یک روز خاص به دنیا بیایند برابر با حل مسائل متغیرهای تصادفی است . اگر X را تعداد افرادی که در روز تولد شما به دنیا آمده اند در نظر بگیریم X دارای توزیع دوجمله ای با حل مسائل متغیرهای تصادفی است.

حل مسائل متغیرهای تصادفی

منابع:
مبانی احتمال
مجله اینترنتی آموزش آمار و احتمال
http://amar.ibep.ir