آموزش آمار آموزش احتمال حل مسائل متغیرهای تصادفی .
.
 
سوال:
47. يک مؤسسه انتشاراتي 2 ماشين­نويس جديد استخدام می کند. ماشين­نويس اول به طور متوسط در هر مقاله 3 غلط و ماشين­نويس دوم به طور متوسط 4.2 غلط تايپي دارند. اگر مقاله شما با شانس برابر توسط يکي از دو ماشين­نويس تهيه شود. احتمال اينکه مقاله هيچ غلط تايپي نداشته باشد را به دست آوريد.
جواب:

A و  B به ترتیب پیشامد اینکه تایپ توسط ماشین­نویس اول و دوم انجام شود. X تعداد غلطهای تایپی موجود در مقاله است.

حل مسائل متغیرهای تصادفی

می دانیمحل مسائل متغیرهای تصادفیدارای توزیع پواسون با حل مسائل متغیرهای تصادفی و حل مسائل متغیرهای تصادفی دارای توزیع پواسون با حل مسائل متغیرهای تصادفیاست. در نتیجه داریم:

حل مسائل متغیرهای تصادفی

منابع:
مبانی احتمال
مجله اینترنتی آموزش آمار و احتمال
http://amar.ibep.ir