آموزش آمار آموزش احتمال حل مسائل متغیرهای تصادفی .
.
 
سوال:
46. فرض کنيد متوسط تعداد خودروهايي که در هفته در يک بزرگراه خراب می شوند برابر با 2.2 باشد. احتمال پيشامدهاي زير را تقريب بزنيد.

الف) هيچ خودرويي در هفته آينده خراب نشود.

ب) حداقل 2 خودرو در هفته آينده خراب شوند.

جواب:

الف)                                                                                                                   حل مسائل متغیرهای تصادفی

ب)                                                                                    حل مسائل متغیرهای تصادفی

منابع:
مبانی احتمال
مجله اینترنتی آموزش آمار و احتمال
http://amar.ibep.ir