آموزش آمار آموزش احتمال حل مسائل متغیرهای تصادفی .
.
 
سوال:
44. متوسط تعداد هواپيماهاي مسافربري که در ماه دچار حادثه می شوند در سطح جهان برابر با 3.5 هواپيما است. احتمال پيشامدهاي زير را به دست آوريد.

الف) در ماه آينده حداقل دو حادثه اتفاق افتد.

ب) حداکثر يک حادثه در ماه آينده اتفاق افتد.

جواب:

X تعداد حوادث در ماه

الف)                                    حل مسائل متغیرهای تصادفی

ب)                                                                             حل مسائل متغیرهای تصادفی

منابع:
مبانی احتمال
مجله اینترنتی آموزش آمار و احتمال
http://amar.ibep.ir