آموزش آمار آموزش احتمال حل مسائل متغیرهای تصادفی .
.
 
سوال:
43. متوسط تعداد اشتباهات تايپي در يک صفحه از يک مجله برابر با 0.2 است. مطلوب است احتمال اينکه صفحه بعدي اين مجله را که مطالعه می کنيد شامل

الف) صفر اشتباه تايپي باشد.

ب) 2 يا بيش از 2 اشتباه تايپي باشد.

دليل خود را شرح دهيد!

جواب:

X : تعداد اشتباهات تایپی در یک صفحه. X دارای توزیع پواسون با حل مسائل متغیرهای تصادفی است.

(الف)                                                                                                                          حل مسائل متغیرهای تصادفی

(ب)                                                                  حل مسائل متغیرهای تصادفی

منابع:
مبانی احتمال
مجله اینترنتی آموزش آمار و احتمال
http://amar.ibep.ir