آموزش آمار آموزش احتمال حل مسائل متغیرهای تصادفی .
.
 
سوال:
42. فرض کنيد يک سکه اريب با احتمال p شير ظاهر می شود. اين سکه را 10 مرتبه پرتاب می کنيم اگر بدانيم که 6 شير ظاهر شده است. احتمال شرطي اينکه نتيجه سه پرتاب اول به صورتهاي زير باشد را به دست آوريد.

الف) H, T, T باشد (يعني اولين پرتاب شير، و دو پرتاب بعدي خط باشند.)

ب) T, H, T باشد.

جواب:

اگر X را تعداد شيرها در نظربگیریم،  دارای توزیع دوجمله ای می باشد.

الف) با توجه به اینکه سه پرتاب اول به صورت HTT بوده و کلاً 6 شیر ظاهر شده است   بنابراین از 7 آزمایش باقی مانده 5 نتیجه شیر است که این به حل مسائل متغیرهای تصادفی  طریق امکان پذیر است.

حل مسائل متغیرهای تصادفی

ب)                                                 حل مسائل متغیرهای تصادفی

منابع:
مبانی احتمال
مجله اینترنتی آموزش آمار و احتمال
http://amar.ibep.ir