آموزش آمار آموزش احتمال حل مسائل متغیرهای تصادفی .
.
 
سوال:
41. فرض کنيد که 10 درصد از تراشه هاي کامپيوتري توليد شده توسط يک شرکت توليد کننده سخت­افزار معيوب باشند. اگر 100 تراشه سفارش بدهيم، آيا تعداد تراشه هاي معيوبي را که دريافت می داريم يک متغير تصادفي دوجمله اي است؟
جواب:

خیر ، زيرا در بین این 100 تراشه دیگر استقلال وجود ندارد و احتمال با هر انتخاب تغییر   می کند.

منابع:
مبانی احتمال
مجله اینترنتی آموزش آمار و احتمال
http://amar.ibep.ir