آموزش آمار آموزش احتمال حل مسائل متغیرهای تصادفی .
.
 
سوال:
40. تجربه نشان داده است که ديسکتهاي کامپيوتري توليد شده توسط يک شرکت با احتمال 0.01 مستقل از يکديگر معيوب هستند.شرکت ديسکتها را در بسته هاي 10 تايي به فروش می رساند و پيشنهاد باز پرداخت پول را با شرط مشاهده حداکثر يک معيوب در هر بسته ارائه می دهد. اگر فردي سه بسته از اين ديسکتها را خريداري کند احتمال اينکه او يک بسته را برگرداند چقدر است؟
جواب:

ابتدا احتمال اینکه بسته پس داده شود را به دست می آوریم. اگر  X تعداد دیسکتهای معیوب در بسته ده تایی باشد.

  حل مسائل متغیرهای تصادفی

اگر Y را برابر با تعداد بسته های برگردانده شده در نظر بگیریم Y دارای توزیع دوجمله ای با حل مسائل متغیرهای تصادفی   و حل مسائل متغیرهای تصادفی است درنتیجه

حل مسائل متغیرهای تصادفی

منابع:
مبانی احتمال
مجله اینترنتی آموزش آمار و احتمال
http://amar.ibep.ir