آموزش آمار آموزش احتمال حل مسائل متغیرهای تصادفی .
.
 
سوال:
36. يک سيستم ماهواره اي از n جزء ساخته شده که اگر حداقل k جزء از آنها کار کند آنگاه سيستم فعال خواهد بود. در يک روز باراني هر يک از اجزاء مستقل از يکديگر با احتمال  P1 کار می کنند در حالي که در يک روز غير باراني هر کدام مستقل از يکديگر با احتمال  P2 کار خواهند کرد. اگر احتمال باران آمدن فردا برابر با حل مسائل متغیرهای تصادفی باشد احتمال اينکه ماهواره کار کند چقدر است؟
جواب:

در اینجا قصد داریم احتمال کار کردن سیستم را به دست آوریم و با توجه به صورت مسئله دو حالت بارانی و غیر بارانی وجود دارد که در هر قسمت X (تعداد اجزای که کار می کند) دارای توزیع دوجمله ای با پارامترهای خاص خود است.

حل مسائل متغیرهای تصادفی

منابع:
مبانی احتمال
مجله اینترنتی آموزش آمار و احتمال
http://amar.ibep.ir