آموزش آمار آموزش احتمال حل مسائل متغیرهای تصادفی .
.
 
سوال:
35. يک کانال مخابراتي اعداد 0 و 1 را انتقال می دهد، به دليل اشکالات موجود با احتمال 0.2 عدد انتقال داده شده اشتباه دريافت می شود. فرض کنيد می خواهيم يک پيام مهم که شامل يک عدد دودويي است را ارسال کنيم و براي کاهش شانس خطا به جاي 0 عدد 00000 و به جاي 1 عدد 11111 ارسال گردد. اگر دريافت کننده پيام با استفاده از اکثريت اعداد رسيده آن را بخواند. احتمال اينکه پيام اشتباه خوانده شود چقدر است؟ چه فرض استقلالي را در نظر می گيريد؟
جواب:

A و B به ترتيب پيشامد اينکه صفر يا يک اشتباه دريافت شود. X و Y به ترتيب تعداد دفعاتي که صفر و يک اشتباه دريافت می شود.

براي اينکه يک پيام اشتباه دريافت شود بايد صفر يا يک يا هر دو  اشتباه دريافت شود.

حل مسائل متغیرهای تصادفی

حل مسائل متغیرهای تصادفی

فرض می کنيم A و B مستقل هستند.

منابع:
مبانی احتمال
مجله اینترنتی آموزش آمار و احتمال
http://amar.ibep.ir