آموزش آمار آموزش احتمال حل مسائل متغیرهای تصادفی .
.
 
سوال:
33. مردي مدعي است که تيز هوشي خارق­العاده اي دارد. براي آزمايش کردن او يک سکه منظم را 10 مرتبه پرتاب می کنيم و از او می خواهيم نتايج را قبل از آزمايش پيش­بيني کند. او حداقل 7 نتيجه از 10 نتيجه را درست حدس می زند. احتمال اينکه وي بدون داشتن خصوصيت تيز هوشي بتواند چنين پيش­بيني را انجام دهد، چقدر است؟
جواب:

X : تعداد دفعاتي که درست حدس می زند. X داراي توزيع دوجمله اي با پارامترهاي 10=n و حل مسائل متغیرهای تصادفی است.

حل مسائل متغیرهای تصادفی

منابع:
مبانی احتمال
مجله اینترنتی آموزش آمار و احتمال
http://amar.ibep.ir