آموزش آمار آموزش احتمال حل مسائل متغیرهای تصادفی .
.
 
سوال:
32. در يک امتحان تستي 3 جوابي با 5 سؤال، احتمال اينکه دانشجويي با حدس زدن تصادفي پاسخها حداقل 4 سؤال را درست پاسخ دهد چقدر است؟
جواب:

اگر X تعداد پاسخ های صحیح باشدبا توجه به اینکه به سوالات به صورت تصادفی پاسخ می دهد بنابراین حل مسائل متغیرهای تصادفی و با فرض اینکه بین سوالات استقلال وجود دارد در نتیجه X دارای توزیع دو جمله ای با پارامترهای n=5   و حل مسائل متغیرهای تصادفی است بنابراین     

حل مسائل متغیرهای تصادفی

منابع:
مبانی احتمال
مجله اینترنتی آموزش آمار و احتمال
http://amar.ibep.ir