آموزش آمار آموزش احتمال حل مسائل متغیرهای تصادفی .
.
 
سوال:
31. توپي را به تصادف از ظرفي که شامل 3 توپ سفيد و 3 توپ سياه است انتخاب می کنيم. بعد از انتخاب توپ آن را به ظرف برگردانده و توپ ديگري را انتخاب می کنيم، اين کار را به طور نامحدود تکرار می کنيم. احتمال اينکه از 4 توپ انتخاب شده اول 2 توپ سفيد باشد را به دست آوريد.
جواب:

حل مسائل متغیرهای تصادفی

منابع:
مبانی احتمال
مجله اینترنتی آموزش آمار و احتمال
http://amar.ibep.ir