آموزش آمار آموزش احتمال حل مسائل متغیرهای تصادفی .
.
 
سوال:
30. اگر 1= E[X] و Var(X)=5 باشد مطلوب است

الف) حل مسائل متغیرهای تصادفی

ب) حل مسائل متغیرهای تصادفی

جواب:

حل مسائل متغیرهای تصادفی

حل مسائل متغیرهای تصادفی

منابع:
مبانی احتمال
مجله اینترنتی آموزش آمار و احتمال
http://amar.ibep.ir