آموزش آمار آموزش احتمال حل مسائل متغیرهای تصادفی .
.
 
سوال:
3. سه تاس را پرتاب می کنيم، فرض کنيد تمامي حل مسائل متغیرهای تصادفی نتايج ممکن هم شانس باشند. اگر X نشان دهنده جمع سه عدد حاصل شده در هر پرتاب باشد، احتمال مقاديري که X انتخاب مي کند را به دست آوريد.
جواب:

X

3

4

5

6

7

8

9

10

P(X)

حل مسائل متغیرهای تصادفی

حل مسائل متغیرهای تصادفی

حل مسائل متغیرهای تصادفی

حل مسائل متغیرهای تصادفی

حل مسائل متغیرهای تصادفی

حل مسائل متغیرهای تصادفی

حل مسائل متغیرهای تصادفی

حل مسائل متغیرهای تصادفی


X

11

12

13

14

15

16

17

18

P(X)

حل مسائل متغیرهای تصادفی

حل مسائل متغیرهای تصادفی

حل مسائل متغیرهای تصادفی

حل مسائل متغیرهای تصادفی

حل مسائل متغیرهای تصادفی

حل مسائل متغیرهای تصادفی

حل مسائل متغیرهای تصادفی

حل مسائل متغیرهای تصادفی

منابع:
مبانی احتمال
مجله اینترنتی آموزش آمار و احتمال
http://amar.ibep.ir