آموزش آمار آموزش احتمال حل مسائل متغیرهای تصادفی .
.
 
سوال:
29. جعبه اي شامل 5 مهره قرمز و 5 مهره آبي است، دو مهره را به تصادف خارج می کنيم. اگر مهره ها از يک رنگ باشند آنگاه 1.1 دلار جايزه می گيريم و اگر از رنگهاي متفاوت باشند 1 دلار جريمه می شويم مطلوب است

الف) اميد رياضي مبلغي که برنده می شويم.

ب) واريانس مبلغي که برنده می شويم.

جواب:

اگر X مقدار مبلغي باشد که برنده می شويم آنگاه X داراي تابع احتمال زير است.

X

1.1                1-

P(X)

حل مسائل متغیرهای تصادفی               حل مسائل متغیرهای تصادفی

حل مسائل متغیرهای تصادفی

منابع:
مبانی احتمال
مجله اینترنتی آموزش آمار و احتمال
http://amar.ibep.ir