آموزش آمار آموزش احتمال حل مسائل متغیرهای تصادفی .
.
 
سوال:
28. يک پسر بچه روزنامه فروش روزنامه ها را 10 سنت خريداري می کند و 15 سنت به فروش می رساند و مجاز نيست که روزنامه هاي به فروش نرسيده را برگشت دهد. اگر تقاضاي روزنامه مشتريان داراي توزيع دو جمله اي با پارامترهاي حل مسائل متغیرهای تصادفی و حل مسائل متغیرهای تصادفی باشد. تقريباً چه تعداد روزنامه بايد خريداري کند تا سود او حداکثر گردد؟
جواب:

حل مسائل متغیرهای تصادفی

با توجه به اینکه انتظار داریم تقریباً 3 نفر از وی خرید کنند بنابراین او باید 3 روزنامه خریداری کند تا سودش حداکثر گردد.

منابع:
مبانی احتمال
مجله اینترنتی آموزش آمار و احتمال
http://amar.ibep.ir