آموزش آمار آموزش احتمال حل مسائل متغیرهای تصادفی .
.
 
سوال:
23. يک نمونه 3 تايي از قطعات داخل جعبه اي که شامل 20 قطعه است و 4 تاي آنها معيوب هستند را انتخاب مي کنيم. اميد رياضي تعداد قطعات معيوب داخل نمونه را به دست آوريد.
جواب:

تعداد قطعات معیوب انتخاب شده و دارای توزیع فوق هندسی می باشد؛ بنابراین

حل مسائل متغیرهای تصادفی

منابع:
مبانی احتمال
مجله اینترنتی آموزش آمار و احتمال
http://amar.ibep.ir