آموزش آمار آموزش احتمال حل مسائل متغیرهای تصادفی .
.
 
سوال:
22. يک موسسه بيمه نامهاي را مي نويسد که اگر در طول يک سال حادثه E اتفاق افتد بايد مبلغ  A را پرداخت نمايد. اگر شرکت بيمه برآورد کندکه پيشامد E با احتمال p در طول يک سال اتفاق مي افتد چه مقدار بايد حق بيمه را تنظيم نمايد تا متوسط سود شرکت 10 درصد مبلغ Aباشد؟
جواب:

X را سود شرکت در نظر مي گيريم.

X

B-A   B

P(X)

P  

1-P

حل مسائل متغیرهای تصادفی

منابع:
مبانی احتمال
مجله اینترنتی آموزش آمار و احتمال
http://amar.ibep.ir