آموزش آمار آموزش احتمال حل مسائل متغیرهای تصادفی .
.
 
سوال:
21. عددي از 1 تا 10 را به تصادف انتخاب مي کنيم. شما مجاز هستيد که با سؤالاتي که پاسخ آنها بله يا خير است عدد انتخاب شده را حدس بزنيد. اميد رياصي تعداد سؤالاتي که لازم است تا حدس صحيح زده شود را در هر يک از حالات زير به دست آوريد:

الف) i امين سؤال شما اين باشد که « آيا عدد نوشته شده i است.» (10 ، ... ،2 ،1 = i ).

ب) در هر سؤال سعي کنيد که نصف بقيه اعداد را که نزديک هستند حذف کنيد.

جواب:

 X برابر است با تعداد سوالات لازم برای رسیدن به جواب صحیح

برای محاسبه باید دقت نمود  که مثلاً در حالت حل مسائل متغیرهای تصادفی ابتدا دو جواب نادرست داده ایم و سپس در مرتبه سوم جواب صحیح  و چون یک سوال را دو مرتبه نمی پرسیم یک عدد را دو بار مورد ارزیابی قرار نمی دهیم بنابراین احتمال مورد نظر به صورت زیر است .

حل مسائل متغیرهای تصادفی

X

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

P(X)

حل مسائل متغیرهای تصادفی

حل مسائل متغیرهای تصادفی

حل مسائل متغیرهای تصادفی

حل مسائل متغیرهای تصادفی

حل مسائل متغیرهای تصادفی

حل مسائل متغیرهای تصادفی

حل مسائل متغیرهای تصادفی

حل مسائل متغیرهای تصادفی

حل مسائل متغیرهای تصادفی

حل مسائل متغیرهای تصادفی

منابع:
مبانی احتمال
مجله اینترنتی آموزش آمار و احتمال
http://amar.ibep.ir