آموزش آمار آموزش احتمال حل مسائل متغیرهای تصادفی .
.
 
سوال:
20. يک ماشين سرگرمي داراي سه گردونه است که روي هر کدام 20 علامت به صورت شکلهاي پرتقال، ليمو، آلبالو، آلو، زنگوله و شمش قرار دارد که تعداد آنها به صورت زير تنظيم شده است:

 

گردونه 1

گردونه 2

گردونه 3

آلبالو

7

7

0

پرتقال

3

7

6

ليمو

3

0

4

آلو

4

1

6

زنگوله

2

2

3

شمش

1

3

1

جمع

20

20

20

بر اساس جدول فوق مثلاً در گردونه 1، 7 علامت آلبالو، 3 علامت پرتقال و ... قرار دارد. ميزان برد و باخت در يک شرط­بندي اين بازي نيز بر اساس جدول زير تعيين گرديده است:

گردونه 1

گردونه 2

گردونه 3

ميزان برد و باخت

شمش

شمش

شمش

60

زنگوله

زنگوله

زنگوله

20

زنگوله

زنگوله

شمش

18

آلو

آلو

آلو

14

پرتقال

پرتقال

پرتقال

10

پرتقال

پرتقال

شمش

8

آلبالو

آلبالو

هر چيز ديگر

4

آلبالو

غير از آلبالو

هر چيز ديگر

2

غير از حالات فوق

1-

اگر بازيکني يک مرتبه بازي را انجام دهد و هر گردونه به طور مستقل گردش کند اميد رياضي ميزان برد را به دست آوريد.

جواب:

X

60     20    18    14      10      8      4        2       -1

P(X)

حل مسائل متغیرهای تصادفی

که در آن 8000= q است و بنابراين حل مسائل متغیرهای تصادفی  است.

منابع:
مبانی احتمال
مجله اینترنتی آموزش آمار و احتمال
http://amar.ibep.ir