آموزش آمار آموزش احتمال حل مسائل متغیرهای تصادفی .
.
 
سوال:
2. دو تاس منظم را پرتاب می کنيم. اگر X نشان دهنده حاصل ضرب نتيجه دو تاس باشد مطلوب است محاسبه P{X=i} براي ... ،2 ،1 =  i .
جواب:

X

1

2

3

4

5

6

8

9

10

P(X)

حل مسائل متغیرهای تصادفی

حل مسائل متغیرهای تصادفی

حل مسائل متغیرهای تصادفی

حل مسائل متغیرهای تصادفی

حل مسائل متغیرهای تصادفی

حل مسائل متغیرهای تصادفی

حل مسائل متغیرهای تصادفی

حل مسائل متغیرهای تصادفی

حل مسائل متغیرهای تصادفی


X

12

15

16

18

20

24

25

30

36

P(X)

حل مسائل متغیرهای تصادفی

حل مسائل متغیرهای تصادفی

حل مسائل متغیرهای تصادفی

حل مسائل متغیرهای تصادفی

حل مسائل متغیرهای تصادفی

حل مسائل متغیرهای تصادفی

حل مسائل متغیرهای تصادفی

حل مسائل متغیرهای تصادفی

حل مسائل متغیرهای تصادفی

منابع:
مبانی احتمال
مجله اینترنتی آموزش آمار و احتمال
http://amar.ibep.ir