آموزش آمار آموزش احتمال حل مسائل متغیرهای تصادفی .
.
 
سوال:
17. چهار اتوبوس که حامل 148 دانش­آموز از يک مدرسه هستند به يک استاديوم فوتبال وارد می شوند. اتوبوسها به ترتيب حامل 40، 33، 25  و 50  دانش آموز هستند. يک دانش آموز را به تصادف انتخاب نموده، فرض کنيد X نشان دهنده تعداد دانش آموزاني باشد که در اتوبوسي بوده اند که اين دانش­آموز از آن انتخاب شده است. يکي از چهار راننده را نيز به تصادف انتخاب می کنيم، فرض کنيد Y نشان دهنده تعداد دانش آموزان اتوبوس آن راننده باشد.

الف) کدام يک از مقادير E[X] يا E[Y] را فکر مي کنيد بزرگ تر هستند؟ چرا؟

ب) مقادير E[X] و E[Y] را محاسبه کنيد.

جواب:

X

50       40     33     25

P(X)

حل مسائل متغیرهای تصادفی


Y

50      40     33     25

P(Y)

حل مسائل متغیرهای تصادفی

حل مسائل متغیرهای تصادفی

منابع:
مبانی احتمال
مجله اینترنتی آموزش آمار و احتمال
http://amar.ibep.ir