آموزش آمار آموزش احتمال حل مسائل متغیرهای تصادفی .
.
 
سوال:
16. يک کتاب بازيهاي برد و باخت، راهبرد برد را در يک بازي به صورت زير تجويز می کند. اين کتاب پيشنهاد مي دهد که يک بازيکن 1 دلار روي رنگ قرمز شرط بندي کند، اگر رنگ قرمز  ظاهر شود ( که احتمال حل مسائل متغیرهای تصادفی دارد) آنگاه وي 1 دلار جايزه اش را بردارد  و متوقف شود. اگر او بازنده شد ( که احتمال حل مسائل متغیرهای تصادفی دارد) بايد يک دلار ديگر روي رنگ قرمز در دور بعدي شرط بندي نموده و سپس بازي را متوقف نمايد. اگر X نشان دهنده ميزان برد وي باشد،

الف) حل مسائل متغیرهای تصادفی را به دست آوريد.

ب) آيا قانع هستيد که راهبرد مطرح شده يک راهبرد برد است؟ پاسخ خود را شرح دهيد.

ج) E[X] را به دست آوريد.

جواب:

X

-2

0

1

P(X)

حل مسائل متغیرهای تصادفی

حل مسائل متغیرهای تصادفی

حل مسائل متغیرهای تصادفی

الف)                                                                                                                            حل مسائل متغیرهای تصادفی

ب) به نظر راهبرد ارائه شده یک راهبرد برد نمی باشد زیرا حل مسائل متغیرهای تصادفی  کمتر از حل مسائل متغیرهای تصادفی است .

ج)                                                                                                                       حل مسائل متغیرهای تصادفی

همان طور که ملاحظه می شود امید برد منفی است یعنی همراه با زیان و بنابراین راهبرد مطرح شده نمی تواند یک راهبرد سود باشد.

منابع:
مبانی احتمال
مجله اینترنتی آموزش آمار و احتمال
http://amar.ibep.ir