آموزش آمار آموزش احتمال حل مسائل متغیرهای تصادفی .
.
 
سوال:
15. اگر تابع توزيع تجمعی X به صورت زير داده شود:

حل مسائل متغیرهای تصادفی

تابع احتمال X را به دست آوريد.

جواب:

3.5

3

2

1

0

X

حل مسائل متغیرهای تصادفی

حل مسائل متغیرهای تصادفی

حل مسائل متغیرهای تصادفی

حل مسائل متغیرهای تصادفی

حل مسائل متغیرهای تصادفی

P(X)

منابع:
مبانی احتمال
مجله اینترنتی آموزش آمار و احتمال
http://amar.ibep.ir