آموزش آمار آموزش احتمال حل مسائل متغیرهای تصادفی .
.
 
سوال:
14. سکه اي منظم را 4 مرتبه به طور مستقل پرتاب مي کنيم. اگر X نشان دهنده تعداد شيرهاي ظاهر شده باشد. تابع احتمال متغير تصادفي 2 – X را رسم کنيد.
جواب:

X-2

-2

-1

0

1

2

P(X-2)

حل مسائل متغیرهای تصادفی

حل مسائل متغیرهای تصادفی

حل مسائل متغیرهای تصادفی

حل مسائل متغیرهای تصادفی

حل مسائل متغیرهای تصادفی

منابع:
مبانی احتمال
مجله اینترنتی آموزش آمار و احتمال
http://amar.ibep.ir