آموزش آمار آموزش احتمال حل مسائل متغیرهای تصادفی .
.
 
سوال:
13. فرض کنيد که تابع توزيع تجمعي X به صورت زير باشد:

حل مسائل متغیرهای تصادفی

الف) P{X=i} ( i=1, 2, 3)  را به دست آوريد.

ب) حل مسائل متغیرهای تصادفیرا محاسبه کنيد.

جواب:

(الف)

حل مسائل متغیرهای تصادفی

(ب)                                                                       حل مسائل متغیرهای تصادفی

منابع:
مبانی احتمال
مجله اینترنتی آموزش آمار و احتمال
http://amar.ibep.ir