آموزش آمار آموزش احتمال حل مسائل متغیرهای تصادفی .
.
 
سوال:
11. يک بازارياب براي فروش کتاب دايره المعارف با دو نفر وعده ملاقات دارد. در ملاقات اول او با احتمال 0.3 مي تواند کتاب را بفروشد و در ملاقات دوم مستقل از نتيجه ملاقات اول با احتمال 0.6 قادر خواهد بود که کتاب را به فروش برساند. هر فروش با شانس برابر مي تواند نوع با جلد گالينگور و با قيمت 1000 دلار و يا نوع با جلد معمولي با قيمت 500 دلار باشد. تابع احتمال ميزان کل فروش (X ) بر حسب دلار را به دست آوريد.
جواب:

اگر از B، A و C به ترتيب براي اشاره به پيشامد اينکه نفر اول بخرد، نفر دوم بخرد و جلد معمولي به فروش برسد؛ استفاده کنیم.

حل مسائل متغیرهای تصادفی

منابع:
مبانی احتمال
مجله اینترنتی آموزش آمار و احتمال
http://amar.ibep.ir