آموزش آمار آموزش احتمال حل مسائل متغیرهای تصادفی .
.
 
سوال:
1. دو توپ را به تصادف از ظرفي با 8 توپ سفيد، 4 توپ سياه و 2 توپ نارنجي انتخاب می کنيم. فرض کنيد براي هر توپ سياه 2 دلار جايزه و براي هر توپ سفيد انتخاب شده 1 دلار جريمه شويم. اگر X نشان دهنده ميزان برد باشد مقادير ممکن X و احتمال مربوط به هر مقدار را به دست آوريد.
جواب:
براي تعيين مقادير X بايد تمام حالات ممکن (فضاي نمونه ) را  مورد بررسي قرار دهيم. هر دو توپ سياه 4= X ، يک توپ سياه و يکي سفيد 1=X ، يک توپ سياه و يکي نارنجي 2=X ، هر دو توپ سفيد 2-= X، هر دو نارنجي 0=X و يک توپ سفيد و يکي نارنجي 1-=X .

حل مسائل متغیرهای تصادفی

منابع:
مبانی احتمال
مجله اینترنتی آموزش آمار و احتمال
http://amar.ibep.ir