آموزش آمار آموزش احتمال حل مسائل احتمال شرطی و استقلال .
.
 
سوال:
9. شانس بارداري غير طبيعي براي زنان بارداري که سيگاري هستند دو برابر زنان غير سيگاري است. اگر 32 درصد از زنهاي سن بارداري سيگاري باشند چند درصد از زنهايي که بارداري غير طبيعي دارند سيگاري هستند؟
جواب:
A و B  را به ترتيب براي نشان دادن پيشامد بارداري غيرطبيعي و سيگاري بودن زنان سن بارداري در نظر مي گيريم.
احتمال شرطي و استقلال
منابع:
مبانی احتمال
مجله اینترنتی آموزش آمار و احتمال
http://amar.ibep.ir