آموزش آمار آموزش احتمال حل مسائل احتمال شرطی و استقلال .
.
 
سوال:
8 . 3 ظرف را در نظر بگيريد. ظرف A شامل 2 توپ سفيد و 4 توپ قرمز است، ظرف B شامل 8 توپ سفيد و 4 توپ قرمز است و در ظرف C يک توپ سفيد و 3 توپ قرمز قرار دارد. اگر يک توپ به تصادف از هر ظرف انتخاب کنيم، احتمال اينکه توپ انتخاب شده از ظرف A سفيد باشد به شرط اينکه 2 توپ سفيد انتخاب شده باشد را به دست آوريد.
جواب:
فرض کنيد A , B , C به ترتيب پيشامد انتخاب توپ سفيد از ظروف A ، B , C باشد و W پيشامد اينکه دو توپ سفيد انتخاب شده است.
 احتمال شرطي و استقلال
احتمال شرطي و استقلال
احتمال شرطي و استقلال
منابع:
مبانی احتمال
مجله اینترنتی آموزش آمار و احتمال
http://amar.ibep.ir