آموزش آمار آموزش احتمال حل مسائل احتمال شرطی و استقلال .
.
 
سوال:
75. فرض کنيد n آزمايش مستقل که نتيجه هر کدام يکي از اعداد 0، 1 يا 2 با احتمالهاي P0 ، P1 و P2 مي باشد احتمال شرطي و استقلال  را انجام دهيم. احتمال اينکه دو نتيجه1 و 2 حداقل يک بار حاصل شوند را به دست آوريد.
جواب:
ابتدا احتمال اینکه 1 و 2 اصلاً با هم رخ ندهند را به دست آورده سپس با استفاده از قانون متمم گیری احتمال مورد نظر را محاسبه می کنیم.
A پیشامد اینکه در n   آزمایش 1 و 2 اصلاً رخ ندهد Bi پیشامد اینکه در n   آزمایش i مرتبه1 و n-i مرتبه صفر رخ دهد Ci  پیشامد اینکه در n  آزمایش i مرتبه 2 و n-i مرتبه صفر رخ دهد
احتمال شرطي و استقلال  
منابع:
مبانی احتمال
مجله اینترنتی آموزش آمار و احتمال
http://amar.ibep.ir