آموزش آمار آموزش احتمال حل مسائل احتمال شرطی و استقلال .
.
 
سوال:
73. در قاعده توالي لاپلاس آيا نتيجه پرتابهاي متوالي مستقل هستند؟ شرح دهيد.
جواب:
بله، مستقل هستند زيرا زماني که يک سکه انتخاب شد (مثلاً سکه ي i ام) آنگاه احتمال رخ دادن شير در هر پرتاب آن مستقل از پرتابهاي قبل و بعد (و برابر با احتمال شرطي و استقلال  ) مي باشد.
منابع:
مبانی احتمال
مجله اینترنتی آموزش آمار و احتمال
http://amar.ibep.ir