آموزش آمار آموزش احتمال حل مسائل احتمال شرطی و استقلال .
.
 
سوال:
71. مسأله 70 را بدين صورت تکرار کنيد که هر سه بازيکن از ظرف متعلق به خود که داراي 12 توپ است و 4 تاي آن سفيد است انتخاب کند.
جواب:
قسمت الف مانند سوال قبل به دست می آید و در قسمت (ب) نیز روش کار همانند قبل است با این تفاوت که انتخاب یک توپ فقط تعداد توپهای همان شخص را تحت تاثیر قرار می دهد.
منابع:
مبانی احتمال
مجله اینترنتی آموزش آمار و احتمال
http://amar.ibep.ir