آموزش آمار آموزش احتمال حل مسائل احتمال شرطی و استقلال .
.
 
سوال:
7. زوجي داراي دو فرزند هستند. احتمال اينکه هر دو فرزند دختر باشند به شرط اينکه فرزند بزرگتر دختر باشد را به دست آوريد.
جواب:
A : پيشامد اينکه هر دو فرزند دختر باشند.
B : پيشامد اينکه فرزند بزرگ تر دختر باشد.
احتمال شرطي و استقلال
منابع:
مبانی احتمال
مجله اینترنتی آموزش آمار و احتمال
http://amar.ibep.ir