آموزش آمار آموزش احتمال حل مسائل احتمال شرطی و استقلال .
.
 
سوال:
69. تاس A داراي 4 وجه قرمز و 2 وجه سفيد وتاس B داراي 2 وجه قرمز و 4 وجه سفيد است. يک سکه را پرتاب مي کنيم، اگر شير ظاهر شود بازي را با تاس A و اگر خط ظاهر شود با تاس B بازي را انجام مي دهيم.
الف) نشان دهيد که احتمال قرمزآمدن در هر پرتاباحتمال شرطي و استقلال است.
ب) اگر دو پرتاب اوليه قرمز باشد احتمال اينکه نتيجه سومين پرتاب قرمز باشد چقدر است؟
ج) اگر دو پرتاب اوليه قرمز باشد احتمال اينکه تاس A پرتاب شده باشد را به دست آوريد.
جواب:
اگر از A و B و R به ترتيب براي نشان دادن پرتاب تاس A ، پرتاب تاس B و پيشامد قرمز آمدن استفاده کنيم.
(الف)
 احتمال شرطي و استقلال
(ب)
احتمال شرطي و استقلال
(ج)                                                                                            احتمال شرطي و استقلال
منابع:
مبانی احتمال
مجله اینترنتی آموزش آمار و احتمال
http://amar.ibep.ir