آموزش آمار آموزش احتمال حل مسائل احتمال شرطی و استقلال .
.
 
سوال:
67. يک سرمايه گذار در بازار بورس سهامي دارد که ارزش آن 25 واحد است. او تصميم گرفته است که سهم خود را در صورتي که ارزش آن 10 واحد کم شود و يا به 40 واحد برسد بفروشد. اگر هر تغيير در قيمت به اندازه 1 واحد با احتمال 0.55 افزايش و با احتمال0.45 کاهش داشته باشد و همچنين تغييرات متوالي مستقل باشند، با چه احتمالي سرمايه گذار به صورت برنده بازنشست مي شود؟
جواب:
براي اينکه سرمايه گذار به صورت برنده بازنشست شود بايد به 15 پيروزي قبل از 10 شکست برسد یعنی باید حداکثر به 9 شکست در 24 بار سرمایه گذاری برسد.  در نتيجه احتمال مورد نظر به صورت زير به دست مي آيد.
احتمال شرطي و استقلال  
منابع:
مبانی احتمال
مجله اینترنتی آموزش آمار و احتمال
http://amar.ibep.ir