آموزش آمار آموزش احتمال حل مسائل احتمال شرطی و استقلال .
.
 
سوال:
65. فرض کنيد E و F ، دو پيشامد ناسازگار از يک آزمايش باشند. نشان دهيد که اگر آزمايشهاي ساده مستقل از اين نوع را تکرار کنيم آنگاه E قبل از F با احتمال احتمال شرطي و استقلال اتفاق مي افتد.
جواب:
فرض کنید An نشان دهنده ی پیشامد ظاهر نشدن E و F در n-1 آزمایش ساده اول و ظاهر شدن E در آزمایش n ام باشد و A پیشامد اینکه E زودتراز F ظاهر شود.
احتمال شرطي و استقلال
احتمال شرطي و استقلال
احتمال شرطي و استقلال
منابع:
مبانی احتمال
مجله اینترنتی آموزش آمار و احتمال
http://amar.ibep.ir