آموزش آمار آموزش احتمال حل مسائل احتمال شرطی و استقلال .
.
 
سوال:
63. A و B يک در ميان يک جفت تاس را پرتاب مي کنند تا زماني که A مجموع 9 و يا B مجموع 6 را به دست آورد. با فرض اينکه A ابتدا تاسها را پرتاب کند احتمال اينکه  آخرين پرتاب را نيز A انجام دهد چقدر است؟
جواب:
پيشامدهاي A و C و D را به ترتيب براي پيروزي A ، رخ دادن مجموع 9 و رخ دادن مجموع 6 در نظر مي گيريم.
احتمال شرطي و استقلال
منابع:
مبانی احتمال
مجله اینترنتی آموزش آمار و احتمال
http://amar.ibep.ir