آموزش آمار آموزش احتمال حل مسائل احتمال شرطی و استقلال .
.
 
سوال:
6. پادشاه از خانواده اي است که دو فرزند دارد، احتمال اينکه فرزند ديگر خانواده خواهر او باشد چقدر است؟
جواب:
A : پيشامد اينکه يکي از فرزندان پسر باشد.
B : پيشامد اينکه يکي از فرزندان دختر باشد.
احتمال شرطي و استقلال
منابع:
مبانی احتمال
مجله اینترنتی آموزش آمار و احتمال
http://amar.ibep.ir