آموزش آمار آموزش احتمال حل مسائل احتمال شرطی و استقلال .
.
 
سوال:
59. با احتمال احتمال شرطي و استقلال ، ملکه حامل ژن هموفيلي است. اگر او حامل ژن باشد آنگاه هر فرزند او با احتمال احتمال شرطي و استقلال  بيماري هموفيلي را خواهد داشت. اگر ملکه سه فرزند سالم داشته باشد احتمال اينکه او حامل ژن هموفيلي باشد چقدر است؟ اگر ملکه فرزند چهارمي به دنيا آورد احتمال اينکه او هموفيلي باشد چقدراست؟
جواب:
از پيشامدهاي A و B و C و D به ترتيب براي نشان دادن اينکه ملکه حامل ژن هموفيلي است، آنرا به بچه خود منتقل مي کند، سه فرزند سالم دارد و فرزند چهارم هموفيلي است استفاده مي کنيم.
احتمال شرطي و استقلال
احتمال شرطي و استقلال
منابع:
مبانی احتمال
مجله اینترنتی آموزش آمار و احتمال
http://amar.ibep.ir