آموزش آمار آموزش احتمال حل مسائل احتمال شرطی و استقلال .
.
 
سوال:
57. در مسأله 55 بند (الف) احتمال اينکه رله 1 و 2 هر دو بسته باشند به شرط اينکه جريان بين A و B عبور کند را به دست آوريد.
جواب:
فرض می کنیم C و D و E به ترتیب نشان دهنده پيشامد اینکه رله اول، رله دوم بسته است و جریان بین AB برقرار است، باشد.
احتمال شرطي و استقلال
احتمال شرطي و استقلال
منابع:
مبانی احتمال
مجله اینترنتی آموزش آمار و احتمال
http://amar.ibep.ir