آموزش آمار آموزش احتمال حل مسائل احتمال شرطی و استقلال .
.
 
سوال:
55. احتمال بسته شدن رله i ام (5 ،4 ،3 ،2 ،1 = i  ) در مدارهاي زير برابر با Pi است. اگر همه رله ها به طور مستقل عمل کنند، احتمال اينکه جريان از نقطه A به نقطه B عبور کند را در هر يک از مدارهاي زير به دست آوريد.
راهنمايي: براي بند (ب) روي پيشامداينکه رله 3 عمل نکند مشروط کنيد.
جواب:
پيشامدهاي A و B و C و D و E را به ترتيب براي بسته بودن رله هاي 1 تا 5 و پيشامد F را براي برقرار بودن جريان به کار مي بريم.
(الف) در شکل الف براي برقرار بودن جريان روي رله 5 شرطي مي کنيم زيرا اگر رله 5 باز باشد جريان برقرار نيست.
احتمال شرطي و استقلال
(ب)                                                 احتمال شرطي و استقلال
احتمال شرطي و استقلال
منابع:
مبانی احتمال
مجله اینترنتی آموزش آمار و احتمال
http://amar.ibep.ir