آموزش آمار آموزش احتمال حل مسائل احتمال شرطی و استقلال .
.
 
سوال:
54. در مسأله 53، اگر 0.6 = P باشد و آنها روش بند (ب) را به کار ببرند، مطلوب است احتمال اينکه زوج پاسخ صحيح دهند به شرط اينکه
الف) آنها به توافق برسند.
ب) آنها به توافق نرسند.
احتمال شرطي و استقلال
جواب:
همان طور که درمسئله قبل ديديم احتمال شرطي و استقلال  ودر نتيجه احتمال شرطي و استقلال
احتمال شرطي و استقلال
ب)
                                                                                                                           احتمال شرطي و استقلال
منابع:
مبانی احتمال
مجله اینترنتی آموزش آمار و احتمال
http://amar.ibep.ir