آموزش آمار آموزش احتمال حل مسائل احتمال شرطی و استقلال .
.
 
سوال:
53. در يک مسابقه خانوادگي قرار است يک سؤال به يک زوج داده شود که پاسخ آن«صحيح» يا « غلط» است. اگر زن و شوهر به طور مستقل پاسخ مناسب را با احتمال P بدهند. کدام يک از حالتهاي زير براي برنده شدن زوج بهتر است؟
الف) يکي از آنها را انتخاب واجازه دهيم او پاسخ دهد.
ب) هر دو نفر سؤال را بررسي نموده و پس از توافق، يکي از آنها پاسخ را اعلام نمايد و يا اگر توافق نداشتند يک سکه را پرتاب و بر اساس نتيجه آن پاسخ دهند.
جواب:
 (الف) A  پیشامد اینکه آنها برنده شوند
احتمال شرطي و استقلال
(ب) B پیشامداینکه آنها توافق داشته باشند.
احتمال شرطي و استقلال
C پیشامد اینکه هر دو پاسخ صحیح بدهند.
برای به توافق رسیدن هر دو باید پاسخ مشابه بدهند بنابراین یا هر دو جواب درست یا هر دو جواب نادرست می دهند.
احتمال شرطي و استقلال
احتمال شرطي و استقلال
منابع:
مبانی احتمال
مجله اینترنتی آموزش آمار و احتمال
http://amar.ibep.ir