آموزش آمار آموزش احتمال حل مسائل احتمال شرطی و استقلال .
.
 
سوال:
51. دو فرد A و B براي تيراندازي مسابقه مي دهند. فرض کنيد هر شليک A بااحتمال P1 به هدف اصابت کند و هر شليک B با احتمال P2 به هدف بخورد. به علاوه فرض کنيد آنها به طور هم زمان به طرف يک هدف تيراندازي مي کنند. اگر تيري به هدف خورده باشد مطلوب است،
الف) احتمال اينکه هر دو تير به هدف خورده باشند.
ب) فقط  تير A به هدف خورده باشد.
چه فرض استقلالي را در نظر مي گيريد.
جواب:
A و B به ترتيب پيشامد اين است که تير فرد A و B به هدف اصابت کند.
(الف)         
                                                                                                   احتمال شرطي و استقلال
(ب)                
                                                                                    احتمال شرطي و استقلال
تيراندازي A و B بر روي همديگر هيچ تأثيري ندارد.
منابع:
مبانی احتمال
مجله اینترنتی آموزش آمار و احتمال
http://amar.ibep.ir